Informacja ogólne

1.1. Sprzedającym i prowadzącym działalność gospodarczą jest firma: SERWIS POMP s.c. Magdalena Żurakowska-Szymańska Konrad Szymański  z siedzibą :ul. Kasztanowa 25, 49-300 Brzeg
Firma wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Skarbimierz nr 1439, nr 1440, NIP 7471797088
1.2. Dane kontaktowe SERWIS POMP s.c. są następujące: ul. Kasztanowa 25, 49-300 Brzeg , tel 609 203 731 lub 603 183 043
1.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po zapoznaniu się klienta z postanowieniami regulaminu.

2.  Gwarancja
Na każdą regenerowaną w naszej firmie część samochodową udzielamy rocznej (12 miesięcy), pisemnej gwarancji  niezawodności. Każda część przed wydaniem klientowi jest testowana.  Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu tj paragonem lub fakturą VAT.

3. Reklamacja
Każda regenerowana przez naszą firmę część objęta jest roczną, pisemną gwarancją. W przypadku ujawnienia wad ukrytych części (wadliwe działanie) każdy klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji na wykonaną przez naszą firmę usługę.  Reklamację należy zgłosić  w czasie trwania gwarancji- można to zrobić telefonicznie lub mailowo. Po zgłoszeniu reklamacji – reklamowaną część należy dostarczyć osobiście (zdemontowaną) po wcześniejszym umówieniu się na termin lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera (w opakowaniu, zabezpieczającym część przed uszkodzeniem) na adres naszej firmy. Należy pamiętać o dołączeniu karty gwarancyjnej i dowodu zakupu (może być kserokopia) . Opcjonalnie do reklamacji należy załączyć krótki opis wady będącej przyczyną reklamacji. Na rozpatrzenie reklamacji ustawodawca daje sprzedawcy 14 dni od momentu nadesłania części i kompletu dokumentów. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej bądź też naszej winy zwracamy klientowi koszt wysyłki wg cennika Poczty Polskiej i część (po usunięciu wady lub wymianie na inny egzemplarz- w miarę możliwości) odsyłana jest do klienta na nasz koszt. W przypadku jeśli okaże się, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione koszty wysyłki pokrywa Klient.

4.  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie rzeczy, które Sprzedający wysyła bez konieczności uprzedniego przesłania części uszkodzonej przez Kupującego. W przypadku gdy to Kupujący dostarcza uszkodzony podzespół jako pierwszy (celem dokonania przeniesienia ustawień, regulacji, kalibracji lub innych czynności nadających podzespołowi cechy nieprefabrykowalne – służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta- wówczas prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
Zwracana rzecz nie może nosić śladów użytkowania i montażu .Wraz ze zwracanym przedmiotem należy odesłać dowód zakupu i kartę gwarancyjną – wyłącznie oryginał.

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail serwis_pomp@go2.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Sprzedającego – w taki sposób by odsyłany przedmiot nie uległ uszkodzeniu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],  
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :

Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy, w tym odesłania towaru

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich